رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه‌ های آمریکا

در این نوشته رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های آمریکا براساس QS World University Rankings 2019 به تفکیک رشته‌ها بیان شده است.

بهترین دانشگاه های آمریکا سبب شده است تا تحصیل در آمریکا یکی از بهترین گزینه برای دانشجویان بین‌المللی است. ایالت متحده آمریکا طبق رتبه‌بندی جهانی QS بیش از 150 دانشگاه معتبر دارد و در سال 16-2015 تعداد دانشجویان بین‌المللی که آمریکا را به عنوان ادامه تحصیل خود انتخاب می‌کنند، افزایش 7 درصدی دارد و برای اولین بار به بیش از 1 میلیون دانشجوی بین‌المللی رسیده است.

مشهورتررین مناطقی  که دانشجویان بین‌المللی برای ادامه تحصیل خود در آمریکا انتخاب می‌کنند عبارت است از: کالیفرنیا، نیویورک، تگزاس. رشته‌های مهندسی، مدیریت کسب‌وکار، ریاضیات و علوم کامپیوتر نیز به عنوان محبوب‌ترین رشته‌های تحصیلی در آمریکا شناخته می‌شود.

رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های آمریکا

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های آمریکا براساس QS World University Rankings 2019

رتبه 1 آمریکا        رتبه 1 جهانی                    MIT

رتبه 2 آمریکا        رتبه 2 جهانی                    Stanford University

رتبه 3 آمریکا        رتبه 3 جهانی                    Harvard University

رتبه 4 آمریکا        رتبه 4 جهانی                    Caltech

رتبه 5 آمریکا        رتبه 9 جهانی                    University of Chicago

رتبه 6 آمریکا        رتبه 13 جهانی                  Princston University
رتبه 7 آمریکا        رتبه 14 جهانی                  Cornell University

رتبه 8 آمریکا        رتبه 15 جهانی                  Yale University

رتبه 9 آمریکا        رتبه 16 جهانی                  Columbia University

رتبه 10 آمریکا      رتبه 19 جهانی                  University of Pennsylvania

رتبه 11 آمریکا      رتبه 20 جهانی                  University of Michigan

رتبه 12 آمریکا      رتبه 21 جهانی                  John Hopkins University

رتبه 13 آمریکا      رتبه 26 جهانی                  Duke University

رتبه 14 آمریکا      رتبه 27 جهانی                  University of California, Berkeley

رتبه 15 آمریکا      رتبه 32 جهانی                  University of California, Los Angeles

رتبه 16 آمریکا      رتبه 34 جهانی                  Northwestern University

رتبه 17 آمریکا      رتبه 41 جهانی                  University of California, San Diego

رتبه 18 آمریکا      رتبه 43 جهانی                  New York University

رتبه 19 آمریکا      رتبه 46 جهانی                  Carnegie Mellon University

رتبه 20 آمریکا      رتبه 53 جهانی                  University of Wisconsin-Madison

رتبه 21 آمریکا      رتبه 56 جهانی                  Brown University

رتبه 22 آمریکا      رتبه 63 جهانی                  University of Texas at Austin

رتبه 23 آمریکا      رتبه 66 جهانی                  University of Washington

رتبه 24 آمریکا      رتبه 69 جهانی                  Georgia Institute of Technology

رتبه 25 آمریکا      رتبه 71 جهانی                  University of Illinois at Urbana-Champaign

رتبه 26 آمریکا      رتبه 83 جهانی                  University of North Carolina, Chapel Hill

رتبه 27 آمریکا      رتبه 87 جهانی                  Rice University

رتبه 28 آمریکا      رتبه 89 جهانی                  The Ohio State University

رتبه 29 آمریکا      رتبه 93 جهانی                  Boston University

رتبه 30 آمریکا      رتبه 95 جهانی                  Pennsylvania State University

رتبه 31 آمریکا      رتبه 100 جهانی                Purdue University

رتبه 32 آمریکا      رتبه 100 جهانی                University of California, Davis

رتبه 33 آمریکا      رتبه 100 جهانی                Washington University in St. Louis

رتبه 34 آمریکا      رتبه 115 جهانی                University of Southern California

رتبه 35 آمریکا      رتبه 126 جهانی                University of Maryland, College Park

رتبه 36 آمریکا      رتبه 132 جهانی                University of California, Santa Barbara

رتبه 37 آمریکا      رتبه 136 جهانی                University of Pittsburgh

رتبه 38 آمریکا      رتبه 141 جهانی                Michigan State University

رتبه 39 آمریکا      رتبه 148 جهانی                Emory University

رتبه 40 آمریکا      رتبه 156 جهانی                University of Minnesota

رتبه 41 آمریکا      رتبه 169 جهانی                University of California, Irvine

رتبه 42 آمریکا      رتبه 180 جهانی                University of Florida

رتبه 43 آمریکا      رتبه 183 جهانی                Dartmouth College

رتبه 44 آمریکا      رتبه 184 جهانی                University of Rochester

رتبه 45 آمریکا      رتبه 186 جهانی                Case Western Reserve University

رتبه 46 آمریکا      رتبه 190 جهانی                University of Colorado Boulder

رتبه 47 آمریکا      رتبه 192 جهانی                University of Virginia

رتبه 48 آمریکا      رتبه 195 جهانی                Vanderbilt University

رتبه 49 آمریکا      رتبه 203 جهانی                Texas A&M University

رتبه 50 آمریکا      رتبه 212 جهانی                Arizona State University

برترین دانشگاه‌ های آمریکا

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های آمریکا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای فنی و مهندسی

رتبه 1 آمریکا        رتبه 1 جهانی                    MIT

رتبه 2 آمریکا        رتبه 2 جهانی                    Stanford University

رتبه 3 آمریکا        رتبه 11 جهانی                  University of California, Berkeley

رتبه 4 آمریکا        رتبه 13 جهانی                  Harvard University

رتبه 5 آمریکا        رتبه 24 جهانی                  Georgia Institute of Technology

رتبه 6 آمریکا        رتبه 26 جهانی                  Caltech

رتبه 7 آمریکا        رتبه 31 جهانی                  Carnegie Mellon University

رتبه 8 آمریکا        رتبه 35 جهانی                  University of California, Los Angeles

رتبه 9 آمریکا        رتبه 38 جهانی                  Princeton University

رتبه 10 آمریکا      رتبه 46 جهانی                  University of Illinois at Urbana-Champaign

رتبه 11 آمریکا      رتبه 56 جهانی                  University of Michigan

رتبه 12 آمریکا      رتبه 58 جهانی                  University of Texas at Austin

رتبه 13 آمریکا      رتبه 60 جهانی                  Cornell University

رتبه 14 آمریکا      رتبه 73 جهانی                  Purdue University

رتبه 15 آمریکا      رتبه 81 جهانی                  Columbia University

رتبه 16 آمریکا      رتبه 89 جهانی                  University of Pennsylvania

رتبه 17 آمریکا      رتبه 91 جهانی                  Yale University

رتبه 18 آمریکا      رتبه 94 جهانی                  Northwestern University

رتبه 19 آمریکا      رتبه 106 جهانی                University of Washington

رتبه 20 آمریکا      رتبه 109 جهانی                University of California, San Diego

 

رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های آمریکا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشته‌های پزشکی

رتبه 1 آمریکا        رتبه 1 جهانی                    Harvard University

رتبه 2 آمریکا        رتبه 4 جهانی                    Stanford University

رتبه 3 آمریکا        رتبه 5 جهانی                    John Hopkins University

رتبه 4 آمریکا        رتبه 7 جهانی                    University of California, Los Angeles

رتبه 5 آمریکا        رتبه 8 جهانی                    Yale University

رتبه 6 آمریکا        رتبه 9 جهانی                    MIT

رتبه 7 آمریکا        رتبه 11 جهانی                  University of California, San Francisco

رتبه 8 آمریکا        رتبه 14 جهانی                  Columbia University

رتبه 9 آمریکا        رتبه 16 جهانی                  University of Pennsylvania

رتبه 10 آمریکا      رتبه 19 جهانی                  University of California, San Diego

رتبه 11 آمریکا      رتبه 20 جهانی                  Duke University

رتبه 12 آمریکا      رتبه 24 جهانی                  University of Washington

رتبه 13 آمریکا      رتبه 26 جهانی                  University of Chicago

رتبه 14 آمریکا      رتبه 27 جهانی                  University of Michigan

رتبه 15 آمریکا      رتبه 32 جهانی                  Cornell University

رتبه 16 آمریکا      رتبه 33 جهانی                  New York University

رتبه 17 آمریکا      رتبه 36 جهانی                  University of Pittsburgh

رتبه 18 آمریکا      رتبه 38 جهانی                  Washington University in St. Louis

رتبه 19 آمریکا      رتبه 43 جهانی                  Baylor College of Medicine

رتبه 20 آمریکا      رتبه 48 جهانی                  Mayo Medical School

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های آمریکا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای دندانپزشکی

رتبه 1 آمریکا        رتبه 3 جهانی                    University of Michigan

رتبه 2 آمریکا        رتبه 12 جهانی                  Harvard University

رتبه 3 آمریکا        رتبه 13 جهانی                  University of North Carolina, Chapel Hill

رتبه 4 آمریکا        رتبه 14 جهانی                  University of Washington

رتبه 5 آمریکا        رتبه 15 جهانی                  New York University

رتبه 6 آمریکا        رتبه 18 جهانی                  University of Pennsylvania

رتبه 7 آمریکا        رتبه 24 جهانی                  University of California, Los Angeles

رتبه 8 آمریکا        رتبه 27 جهانی                  University of California, San Francisco

رتبه 9 آمریکا        رتبه 38 جهانی                  University of Minnesota

رتبه 10 آمریکا      رتبه 39 جهانی                  Columbia University

رتبه 11 آمریکا      رتبه 40 جهانی                  Boston University

رتبه 12 آمریکا      رتبه 49 جهانی                  University of Southern California

رتبه‌ بندی دانشگاه های آمریکا

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های آمریکا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مدیریت و تجارت

رتبه 1 آمریکا        رتبه 1 جهانی                    Harvard University

رتبه 2 آمریکا        رتبه 4 جهانی                    MIT

رتبه 3 آمریکا        رتبه 5 جهانی                    University of Pennsylvania

رتبه 4 آمریکا        رتبه 6 جهانی                    Stanford University

رتبه 5 آمریکا        رتبه 11 جهانی                  University of California, Berkeley

رتبه 6 آمریکا        رتبه 13 جهانی                  Northwestern University

رتبه 7 آمریکا        رتبه 18 جهانی                  Columbia University

رتبه 8 آمریکا        رتبه 18 جهانی                  University of California, Los Angeles

رتبه 9 آمریکا        رتبه 20 جهانی                  University of Chicago

رتبه 10 آمریکا      رتبه 21 جهانی                  Yale University

رتبه 11 آمریکا      رتبه 23 جهانی                  New York University

رتبه 12 آمریکا      رتبه 24 جهانی                  University of Michigan

رتبه 13 آمریکا      رتبه 41 جهانی                  Cornell University

رتبه 14 آمریکا      رتبه 46 جهانی                  Duke University

رتبه 15 آمریکا      رتبه 50 جهانی                  University of Texas at Austin

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های آمریکا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای معماری

رتبه 1 آمریکا        رتبه 1 جهانی                    MIT

رتبه 2 آمریکا        رتبه 5 جهانی                    University of California, Berkeley

رتبه 3 آمریکا        رتبه 6 جهانی                    Harvard University

رتبه 4 آمریکا        رتبه 13 جهانی                  Columbia University

رتبه 5 آمریکا        رتبه 15 جهانی                  University of California, Los Angeles

رتبه 6 آمریکا        رتبه 19 جهانی                  Georgia Institute of Technology

رتبه 7 آمریکا        رتبه 25 جهانی                  Cornell University

رتبه 8 آمریکا        رتبه 27 جهانی                  Stanford University

رتبه 9 آمریکا        رتبه 35 جهانی                  Princeton University

رتبه 10 آمریکا      رتبه 37 جهانی                  University of Michigan

رتبه 11 آمریکا      رتبه 37 جهانی                  University of Pennsylvania

رتبه 12 آمریکا      رتبه 39 جهانی                  University of Illinois at Urbana-Champaign

رتبه 13 آمریکا      رتبه 40 جهانی                  University of Texas at Austin

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های آمریکا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای علوم کامپیوتری

رتبه 1 آمریکا        رتبه 1 جهانی                    MIT

رتبه 2 آمریکا        رتبه 2 جهانی                    Stanford University

رتبه 3 آمریکا        رتبه 3 جهانی                    Carnegie Mellon University

رتبه 4 آمریکا        رتبه 4 جهانی                    University of California, Berkeley

رتبه 5 آمریکا        رتبه 6 جهانی                    Harvard University

رتبه 6 آمریکا        رتبه 8 جهانی                    Princeton University

رتبه 7 آمریکا        رتبه 13 جهانی                  University of California, Los Angeles

رتبه 8 آمریکا        رتبه 18 جهانی                  University of Washington

رتبه 9 آمریکا        رتبه 21 جهانی                  Georgia Institute of Technology

رتبه 10 آمریکا      رتبه 22 جهانی                  Caltech

رتبه 11 آمریکا      رتبه 24 جهانی                  Columbia University

رتبه 12 آمریکا      رتبه 25 جهانی                  Cornell University

رتبه 13 آمریکا      رتبه 27 جهانی                  University of Texas at Austin

رتبه 14 آمریکا      رتبه 28 جهانی                  University of Illinois at Urbana-Champaign

رتبه 15 آمریکا      رتبه 33 جهانی                 New York University

پاسخی بگذارید