رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه‌ های آمریکا

در این نوشته رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های آمریکا براساس QS World University Rankings 2019 به تفکیک رشته‌ها بیان شده است.

بهترین دانشگاه های آمریکا سبب شده است تا تحصیل در آمریکا یکی از بهترین گزینه برای دانشجویان بین‌المللی است. ایالت متحده آمریکا طبق رتبه‌بندی جهانی QS بیش از ۱۵۰ دانشگاه معتبر دارد و در سال ۱۶-۲۰۱۵ تعداد دانشجویان بین‌المللی که آمریکا را به عنوان ادامه تحصیل خود انتخاب می‌کنند، افزایش ۷ درصدی دارد و برای اولین بار به بیش از ۱ میلیون دانشجوی بین‌المللی رسیده است.

مشهورتررین مناطقی  که دانشجویان بین‌المللی برای ادامه تحصیل خود در آمریکا انتخاب می‌کنند عبارت است از: کالیفرنیا، نیویورک، تگزاس. رشته‌های مهندسی، مدیریت کسب‌وکار، ریاضیات و علوم کامپیوتر نیز به عنوان محبوب‌ترین رشته‌های تحصیلی در آمریکا شناخته می‌شود.

رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های آمریکا

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های آمریکا براساس QS World University Rankings 2019

رتبه ۱ آمریکا        رتبه ۱ جهانی                    MIT

رتبه ۲ آمریکا        رتبه ۲ جهانی                    Stanford University

رتبه ۳ آمریکا        رتبه ۳ جهانی                    Harvard University

رتبه ۴ آمریکا        رتبه ۴ جهانی                    Caltech

رتبه ۵ آمریکا        رتبه ۹ جهانی                    University of Chicago

رتبه ۶ آمریکا        رتبه ۱۳ جهانی                  Princston University
رتبه ۷ آمریکا        رتبه ۱۴ جهانی                  Cornell University

رتبه ۸ آمریکا        رتبه ۱۵ جهانی                  Yale University

رتبه ۹ آمریکا        رتبه ۱۶ جهانی                  Columbia University

رتبه ۱۰ آمریکا      رتبه ۱۹ جهانی                  University of Pennsylvania

رتبه ۱۱ آمریکا      رتبه ۲۰ جهانی                  University of Michigan

رتبه ۱۲ آمریکا      رتبه ۲۱ جهانی                  John Hopkins University

رتبه ۱۳ آمریکا      رتبه ۲۶ جهانی                  Duke University

رتبه ۱۴ آمریکا      رتبه ۲۷ جهانی                  University of California, Berkeley

رتبه ۱۵ آمریکا      رتبه ۳۲ جهانی                  University of California, Los Angeles

رتبه ۱۶ آمریکا      رتبه ۳۴ جهانی                  Northwestern University

رتبه ۱۷ آمریکا      رتبه ۴۱ جهانی                  University of California, San Diego

رتبه ۱۸ آمریکا      رتبه ۴۳ جهانی                  New York University

رتبه ۱۹ آمریکا      رتبه ۴۶ جهانی                  Carnegie Mellon University

رتبه ۲۰ آمریکا      رتبه ۵۳ جهانی                  University of Wisconsin-Madison

رتبه ۲۱ آمریکا      رتبه ۵۶ جهانی                  Brown University

رتبه ۲۲ آمریکا      رتبه ۶۳ جهانی                  University of Texas at Austin

رتبه ۲۳ آمریکا      رتبه ۶۶ جهانی                  University of Washington

رتبه ۲۴ آمریکا      رتبه ۶۹ جهانی                  Georgia Institute of Technology

رتبه ۲۵ آمریکا      رتبه ۷۱ جهانی                  University of Illinois at Urbana-Champaign

رتبه ۲۶ آمریکا      رتبه ۸۳ جهانی                  University of North Carolina, Chapel Hill

رتبه ۲۷ آمریکا      رتبه ۸۷ جهانی                  Rice University

رتبه ۲۸ آمریکا      رتبه ۸۹ جهانی                  The Ohio State University

رتبه ۲۹ آمریکا      رتبه ۹۳ جهانی                  Boston University

رتبه ۳۰ آمریکا      رتبه ۹۵ جهانی                  Pennsylvania State University

رتبه ۳۱ آمریکا      رتبه ۱۰۰ جهانی                Purdue University

رتبه ۳۲ آمریکا      رتبه ۱۰۰ جهانی                University of California, Davis

رتبه ۳۳ آمریکا      رتبه ۱۰۰ جهانی                Washington University in St. Louis

رتبه ۳۴ آمریکا      رتبه ۱۱۵ جهانی                University of Southern California

رتبه ۳۵ آمریکا      رتبه ۱۲۶ جهانی                University of Maryland, College Park

رتبه ۳۶ آمریکا      رتبه ۱۳۲ جهانی                University of California, Santa Barbara

رتبه ۳۷ آمریکا      رتبه ۱۳۶ جهانی                University of Pittsburgh

رتبه ۳۸ آمریکا      رتبه ۱۴۱ جهانی                Michigan State University

رتبه ۳۹ آمریکا      رتبه ۱۴۸ جهانی                Emory University

رتبه ۴۰ آمریکا      رتبه ۱۵۶ جهانی                University of Minnesota

رتبه ۴۱ آمریکا      رتبه ۱۶۹ جهانی                University of California, Irvine

رتبه ۴۲ آمریکا      رتبه ۱۸۰ جهانی                University of Florida

رتبه ۴۳ آمریکا      رتبه ۱۸۳ جهانی                Dartmouth College

رتبه ۴۴ آمریکا      رتبه ۱۸۴ جهانی                University of Rochester

رتبه ۴۵ آمریکا      رتبه ۱۸۶ جهانی                Case Western Reserve University

رتبه ۴۶ آمریکا      رتبه ۱۹۰ جهانی                University of Colorado Boulder

رتبه ۴۷ آمریکا      رتبه ۱۹۲ جهانی                University of Virginia

رتبه ۴۸ آمریکا      رتبه ۱۹۵ جهانی                Vanderbilt University

رتبه ۴۹ آمریکا      رتبه ۲۰۳ جهانی                Texas A&M University

رتبه ۵۰ آمریکا      رتبه ۲۱۲ جهانی                Arizona State University

برترین دانشگاه‌ های آمریکا

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های آمریکا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای فنی و مهندسی

رتبه ۱ آمریکا        رتبه ۱ جهانی                    MIT

رتبه ۲ آمریکا        رتبه ۲ جهانی                    Stanford University

رتبه ۳ آمریکا        رتبه ۱۱ جهانی                  University of California, Berkeley

رتبه ۴ آمریکا        رتبه ۱۳ جهانی                  Harvard University

رتبه ۵ آمریکا        رتبه ۲۴ جهانی                  Georgia Institute of Technology

رتبه ۶ آمریکا        رتبه ۲۶ جهانی                  Caltech

رتبه ۷ آمریکا        رتبه ۳۱ جهانی                  Carnegie Mellon University

رتبه ۸ آمریکا        رتبه ۳۵ جهانی                  University of California, Los Angeles

رتبه ۹ آمریکا        رتبه ۳۸ جهانی                  Princeton University

رتبه ۱۰ آمریکا      رتبه ۴۶ جهانی                  University of Illinois at Urbana-Champaign

رتبه ۱۱ آمریکا      رتبه ۵۶ جهانی                  University of Michigan

رتبه ۱۲ آمریکا      رتبه ۵۸ جهانی                  University of Texas at Austin

رتبه ۱۳ آمریکا      رتبه ۶۰ جهانی                  Cornell University

رتبه ۱۴ آمریکا      رتبه ۷۳ جهانی                  Purdue University

رتبه ۱۵ آمریکا      رتبه ۸۱ جهانی                  Columbia University

رتبه ۱۶ آمریکا      رتبه ۸۹ جهانی                  University of Pennsylvania

رتبه ۱۷ آمریکا      رتبه ۹۱ جهانی                  Yale University

رتبه ۱۸ آمریکا      رتبه ۹۴ جهانی                  Northwestern University

رتبه ۱۹ آمریکا      رتبه ۱۰۶ جهانی                University of Washington

رتبه ۲۰ آمریکا      رتبه ۱۰۹ جهانی                University of California, San Diego

 

رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های آمریکا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشته‌های پزشکی

رتبه ۱ آمریکا        رتبه ۱ جهانی                    Harvard University

رتبه ۲ آمریکا        رتبه ۴ جهانی                    Stanford University

رتبه ۳ آمریکا        رتبه ۵ جهانی                    John Hopkins University

رتبه ۴ آمریکا        رتبه ۷ جهانی                    University of California, Los Angeles

رتبه ۵ آمریکا        رتبه ۸ جهانی                    Yale University

رتبه ۶ آمریکا        رتبه ۹ جهانی                    MIT

رتبه ۷ آمریکا        رتبه ۱۱ جهانی                  University of California, San Francisco

رتبه ۸ آمریکا        رتبه ۱۴ جهانی                  Columbia University

رتبه ۹ آمریکا        رتبه ۱۶ جهانی                  University of Pennsylvania

رتبه ۱۰ آمریکا      رتبه ۱۹ جهانی                  University of California, San Diego

رتبه ۱۱ آمریکا      رتبه ۲۰ جهانی                  Duke University

رتبه ۱۲ آمریکا      رتبه ۲۴ جهانی                  University of Washington

رتبه ۱۳ آمریکا      رتبه ۲۶ جهانی                  University of Chicago

رتبه ۱۴ آمریکا      رتبه ۲۷ جهانی                  University of Michigan

رتبه ۱۵ آمریکا      رتبه ۳۲ جهانی                  Cornell University

رتبه ۱۶ آمریکا      رتبه ۳۳ جهانی                  New York University

رتبه ۱۷ آمریکا      رتبه ۳۶ جهانی                  University of Pittsburgh

رتبه ۱۸ آمریکا      رتبه ۳۸ جهانی                  Washington University in St. Louis

رتبه ۱۹ آمریکا      رتبه ۴۳ جهانی                  Baylor College of Medicine

رتبه ۲۰ آمریکا      رتبه ۴۸ جهانی                  Mayo Medical School

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های آمریکا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای دندانپزشکی

رتبه ۱ آمریکا        رتبه ۳ جهانی                    University of Michigan

رتبه ۲ آمریکا        رتبه ۱۲ جهانی                  Harvard University

رتبه ۳ آمریکا        رتبه ۱۳ جهانی                  University of North Carolina, Chapel Hill

رتبه ۴ آمریکا        رتبه ۱۴ جهانی                  University of Washington

رتبه ۵ آمریکا        رتبه ۱۵ جهانی                  New York University

رتبه ۶ آمریکا        رتبه ۱۸ جهانی                  University of Pennsylvania

رتبه ۷ آمریکا        رتبه ۲۴ جهانی                  University of California, Los Angeles

رتبه ۸ آمریکا        رتبه ۲۷ جهانی                  University of California, San Francisco

رتبه ۹ آمریکا        رتبه ۳۸ جهانی                  University of Minnesota

رتبه ۱۰ آمریکا      رتبه ۳۹ جهانی                  Columbia University

رتبه ۱۱ آمریکا      رتبه ۴۰ جهانی                  Boston University

رتبه ۱۲ آمریکا      رتبه ۴۹ جهانی                  University of Southern California

رتبه‌ بندی دانشگاه های آمریکا

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های آمریکا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مدیریت و تجارت

رتبه ۱ آمریکا        رتبه ۱ جهانی                    Harvard University

رتبه ۲ آمریکا        رتبه ۴ جهانی                    MIT

رتبه ۳ آمریکا        رتبه ۵ جهانی                    University of Pennsylvania

رتبه ۴ آمریکا        رتبه ۶ جهانی                    Stanford University

رتبه ۵ آمریکا        رتبه ۱۱ جهانی                  University of California, Berkeley

رتبه ۶ آمریکا        رتبه ۱۳ جهانی                  Northwestern University

رتبه ۷ آمریکا        رتبه ۱۸ جهانی                  Columbia University

رتبه ۸ آمریکا        رتبه ۱۸ جهانی                  University of California, Los Angeles

رتبه ۹ آمریکا        رتبه ۲۰ جهانی                  University of Chicago

رتبه ۱۰ آمریکا      رتبه ۲۱ جهانی                  Yale University

رتبه ۱۱ آمریکا      رتبه ۲۳ جهانی                  New York University

رتبه ۱۲ آمریکا      رتبه ۲۴ جهانی                  University of Michigan

رتبه ۱۳ آمریکا      رتبه ۴۱ جهانی                  Cornell University

رتبه ۱۴ آمریکا      رتبه ۴۶ جهانی                  Duke University

رتبه ۱۵ آمریکا      رتبه ۵۰ جهانی                  University of Texas at Austin

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های آمریکا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای معماری

رتبه ۱ آمریکا        رتبه ۱ جهانی                    MIT

رتبه ۲ آمریکا        رتبه ۵ جهانی                    University of California, Berkeley

رتبه ۳ آمریکا        رتبه ۶ جهانی                    Harvard University

رتبه ۴ آمریکا        رتبه ۱۳ جهانی                  Columbia University

رتبه ۵ آمریکا        رتبه ۱۵ جهانی                  University of California, Los Angeles

رتبه ۶ آمریکا        رتبه ۱۹ جهانی                  Georgia Institute of Technology

رتبه ۷ آمریکا        رتبه ۲۵ جهانی                  Cornell University

رتبه ۸ آمریکا        رتبه ۲۷ جهانی                  Stanford University

رتبه ۹ آمریکا        رتبه ۳۵ جهانی                  Princeton University

رتبه ۱۰ آمریکا      رتبه ۳۷ جهانی                  University of Michigan

رتبه ۱۱ آمریکا      رتبه ۳۷ جهانی                  University of Pennsylvania

رتبه ۱۲ آمریکا      رتبه ۳۹ جهانی                  University of Illinois at Urbana-Champaign

رتبه ۱۳ آمریکا      رتبه ۴۰ جهانی                  University of Texas at Austin

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های آمریکا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای علوم کامپیوتری

رتبه ۱ آمریکا        رتبه ۱ جهانی                    MIT

رتبه ۲ آمریکا        رتبه ۲ جهانی                    Stanford University

رتبه ۳ آمریکا        رتبه ۳ جهانی                    Carnegie Mellon University

رتبه ۴ آمریکا        رتبه ۴ جهانی                    University of California, Berkeley

رتبه ۵ آمریکا        رتبه ۶ جهانی                    Harvard University

رتبه ۶ آمریکا        رتبه ۸ جهانی                    Princeton University

رتبه ۷ آمریکا        رتبه ۱۳ جهانی                  University of California, Los Angeles

رتبه ۸ آمریکا        رتبه ۱۸ جهانی                  University of Washington

رتبه ۹ آمریکا        رتبه ۲۱ جهانی                  Georgia Institute of Technology

رتبه ۱۰ آمریکا      رتبه ۲۲ جهانی                  Caltech

رتبه ۱۱ آمریکا      رتبه ۲۴ جهانی                  Columbia University

رتبه ۱۲ آمریکا      رتبه ۲۵ جهانی                  Cornell University

رتبه ۱۳ آمریکا      رتبه ۲۷ جهانی                  University of Texas at Austin

رتبه ۱۴ آمریکا      رتبه ۲۸ جهانی                  University of Illinois at Urbana-Champaign

رتبه ۱۵ آمریکا      رتبه ۳۳ جهانی                 New York University

32 پاسخ به “رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه‌ های آمریکا”

 1. مایا گفت:

  من دنبال اینم ک بدونم رتبه توی ایران باید چقدر باشع ولی هرجا میگردم پیدانمیکنم :(میشه اگ میدونین بگین ممنون میشم

  • امیر ولی‌پور گفت:

   دوست عزیز
   امیدوارم که جوابی که براتون داده می‌شه، مفید باشه. اگه براتون مفید نبود برامون بگید تا بیشتر براتون توضیح بدیم تا بتونید نتیجه بگیرید.
   برای اخذ پذیرش در مقاطع تحصیلی مختلف اعم از کارشناسی ارشد یا دکتری، عوامل بسیاری دخیل هستند که این عوامل شرط لازم و کافی است و به تنهایی جواب نمی‌ده، شما باید تمام شرایط را با هم داشته باشید. برخی از این شرایط ضروری هستند و برخی دیگر این طوری است که اگه داشته باشید خیلی عالی می‌شه.
   برای نمونه بهتره که دانشگاه شما خوب باشه. یعنی دانشگاه تهران یا شریف خیلی بهتر از دانشگاه پیام نور شعبه یه شهرستان خیلی دور افتاده است ولی ولی نکته مهم اینه که اگه شریف خونده باشید می‌تونید پذیرش بگیرید؟ مسلماً نه. مثلاً اگه دانشگاه تبریز، شیراز، اصفهان و … یعنی یه دانشگاه معتبر بخونید هم اوکی است ولی خب دانشگاه‌های تهران بهتر است.
   نکته بسیار مهم دیگه نمره زبان شما است. این پارامتر خیلی خیلی مهمه برای نمونه همین دانشگاه هاروارد نمره ۷.۵ آیلتس حداقل می‌خواد. برای اینکه بدونید هر دانشگاه چند می‌خواد بهترین روش اینکه به سایت خود دانشگاه برید.
   رزومه و فعالیت شما هم جزء پارامترهای تاثیرگذار است ولی براساس رشته، مقطع و دانشگاه مختلف است و در اکثر مواقع خیلی ضروری نیست.
   معدل مقطع قبلی شما هم از پارامترهای تاثیرگذار مهم است.
   عوامل دیگری هم مثل توصیه نامه، انگیزش نامه و … هم هستند که به مرور زمان که وارد پروسه مهاجرت می‌شوید، با آنها آشنا خواهید شد.
   نتیجه‌گیری: این پارامتری که شما رتبه دانشگاه می‌پرسید تاثیر خیلی چندانی در اخذ پذیرش شما مهم نیست ولی باید تا جایی که می‌توانید تلاش کنید که بهترین نتایج اعم از دانشگاه، نمره زبان و … را اخذ کنید.
   امیدوارم که براتون مفید واقع بشه این جواب

 2. مایا گفت:

  رتبه کنکور باید چقد باشه برای بورسیه

  • امیر ولی‌پور گفت:

   دوست عزیز
   رتبه کنکور تاثیری در بورسیه شما ندارد. پارامترهای مختلفی مانند نمره زبان و معدل دوره قبلی بسیار مهم است.

 3. مایا گفت:

  رتبه کنکور برای بورسیه چی باید باشه؟

 4. زهره گفت:

  سلام من ۱۹ سالمه و علاقه ب فیزیو دارم دقیقن سوال منم همینه ک رتبه کنکور در ایران مهمه برای مقطع کارشناسی در خارج؟و اینکه چ کشورایی تحصیل درش رایگان هست و پذیرش فیزیوتراپی دارند؟

  • امیر ولی‌پور گفت:

   دوست عزیز
   نتایج کنکور ایران در اخذ بورسیه بی تاثیر است. در صورت تمایل باید زبان آلمانی یا نروژی با مدرک C1 داشته باشید تا بتوانید به صورت رایگان پذیرش بگیرید.

 5. درويش کاشف گفت:

  در دانشګاه تګزاس و شيکاګو چند استادPHD وجود دارد؟
  و تعداد محصلين ؟

 6. مهناز گفت:

  ایا دانشگاه در امریکا با رنک جهانی ۵۰ با دانشگاه دیگر با رنک ۷۰۰ فرق داره یا نه..از نظر تحصیلات و از نظر سختی درس ویزای کار که بگیریم .کدومشون اینده شون درخشان؟

  • امیر ولی‌پور گفت:

   دوست عزیز
   مسلماً تفاوت‌‎هایی وجود دارد و مخصوصاً از لحاظ آینده شغلی.
   برای نمونه فارغ‌التحصیلان دانشگاه MIT بلافاصله جذب بازار کار می‌شوند و آینده شغلی فوق‌العاده‌ای دارند، چون آموزش عالی دیده‌اند و زحمت بسیاری کشیده‌اند.

 7. محمد مهدی نظام آبادی گفت:

  اگر بخواهیم بریم به دانشگاه florida state university بریم.حداقل باید در کدام دانشگاه باشیم و چه مقدار هزینه ای باید کنیم.یا اصلا
  بایدلازم هزینه کنیم.

 8. زهره خالدیان گفت:

  سلام یه سوال داشتم اگه بخواییم بورسیه بشیم در یکی از دانشگاه های امریکا باید چیکار کرد؟؟

  • data0 گفت:

   دوست عزیز
   شما می‌توانید برای مقاطع بالا مانند ارشد و مخصوصاً دکترا اقدام کنید، چون در مقطع دکترا بورسیه‌های بیشتری وجود دارد.

 9. بابک گفت:

  آیا برای پذیرش حتما باید زبان بلد باشیم یا دانشگاه با شرط قبول می کنن بعدا از دو سال و تمرین زبان پذیرش می کنن؟ ممنون می شم سوالم رو جواب بدین

  • امیر ولی‌پور گفت:

   دوست عزیز
   اکثر دانشگاه‌ها درخواست نمره زبان می‌کنند یا اینکه بعد از بررسی رزومه شما زمان می‌دهند تا نمره زبان خودتان را ارائه دهید.
   البته بستگی به مقطع، رزومه شما و البته کشور و دانشگاه مورد نظر شما هم دارد.
   می‌توانید به سایت دانشگاه‌های مورد نظرتان مراجعه کنید تا اطلاعات خوبی را دریافت کنید.

 10. فرزانه گفت:

  سلام ، برای مقطع فوق لیسانس می شود اسکالر شیپ یا بورسیه ی کامل گرفت ؟ یعنی اصلا پولی بابت تحصیل نپردازیم ؟

 11. سعید گفت:

  آیا در آمریکا دانشگاه علمی کاربردی و فنی حرفه ای هم هست تحقیق خواستن ازمون ولی پیدا نمی کنم میشه راهنمایی کنین

 12. نازنین نادی گفت:

  سلام،من میخواستم بدونم که در رشته های علوم اجتماعی ترتیب قرار گرفتن دانشگاه های آمریکا به چه صورت هست؟امکانش هست که این ترتیب رو هم اضافه کنید؟

  • امیر ولی‌پور گفت:

   دوست عزیز
   شما می‌توانید از طریق سایت‌هایی که رتبه‌بندی دانشگاه‌ها را منتشر می‌کنند به این اطلاعات دسترسی داشته باشید.
   در این لینک شما می‌توانید برترین دانشگاه‌های آمریکا در رشته علوم اجتماعی را مشاهده کنید.

 13. Arshad Ahmad گفت:

  من میخواهم دانشگاه رادر آمریکابخوانم

  • امیر ولی‌پور گفت:

   دوست عزیز
   متاسفانه امکان دریافت بورسیه تحصیلی برای مقطع لیسانس در دانشگاه‌های آمریکا وجود ندارد و شما باید به هزینه شخصی خودتان اقدام به تحصیل کنید.

 14. آوش گفت:

  با عرض سلام خدمت شما عوامل عزیز. من IELTS با نمره ۸.۵ دارم و سال دوم دبیرستان یعنی کلاس یازدهمی هستم. خانواده من یک خانواده با سطح درآمد متوسط رو به پایین هست. می خواستم بدونم بعد از دیپلم می شه به صورت مجانی یا حداقل به صورت کم هزینه در یک دانشگاه امریکایی پذیرفته شد؟ اگر می شه یا نمی شه می تونید مدارک مورد نظر رو که باید برای پذیرفته شدن در دانشگاه های امریکا لازم هست رو ذکر بفرمایید؟ ممنون می شم اگر راهنماییم کنید.

  • امیر ولی‌پور گفت:

   دوست عزیز
   متاسفانه امکان دریافت بورسیه تحصیلی در مقطع کارشناسی در آمریکا وجود ندارد. شما باید در مقاطع بالاتر مانند دکترا ادامه تحصیل دهید، تا بتوانید بورسیه تحصیلی دریافت کنید.
   در صورتی که تمایل داشته باشید تا بعد از اخذ دیپلم در یکی از کشورهای خارجی به صورت رایگان ادامه تحصیل دهید، می‌توانید در یکی از کشورهای آلمان، ایتالیا، نروژ یا فرانسه ادامه تحصیل دهید، برای این منطور باید مدرک زبان کشور مقصد را در سطح C1 داشته باشید و معدل دیپلم بالای ۱۸ داشته باشید تا بتوانید شانس خوبی برای دریافت بورسیه و تحصیل به صورت رایگان داشته باشید.

 15. آوش گفت:

  خیلی ممنونم از پاسخگویی شما

 16. محمد گفت:

  سلام، من میخواستم بدونم با مدارک
  GMAT:600
  GRE:294
  GPA:2
  TOEFL:90
  SAT:1460
  IELTS:7.5
  فارغ التحصیل کارشناسی و ارشد رشته بیوشیمی
  میشه برام از دانشگاه old Dominion University یا Los Angeles University در رشته ی بیوشیمی در مقطع دکترا فول فاند پذیرش گرفت؟؟

 17. محمد گفت:

  سلام، من میخواستم بدونم با مدارک
  GMAT:600
  GRE:294
  GPA:2
  TOEFL:90
  SAT:1460
  IELTS:7.5
  فارغ التحصیل کارشناسی و ارشد رشته بیوشیمی از دانشگاه تهران
  میشه برام از دانشگاه old Dominion University یا Los Angeles University در رشته ی بیوشیمی در مقطع دکترا فول فاند پذیرش گرفت؟؟

  • امیر ولی‌پور گفت:

   دوست عزیز
   در صورتی که مقاله داشته باشید، شانس خوبی خواهید داشت، گپ تحصیلی، سابقه کار و مقاله و البته سن هم مهم هستند.

 18. محمد گفت:

  سلام، من میخواستم بدونم با مدارک
  GMAT:600
  GRE:294
  GPA:2
  TOEFL:90
  SAT:1460
  IELTS:7.5
  فارغ التحصیل کارشناسی و ارشد رشته بیوشیمی از دانشگاه تهران
  میشه برام از دانشگاه old Dominion University یا Los Angeles University در رشته ی بیوشیمی در مقطع دکترا فول فاند پذیرش گرفت؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید