رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا

در این نوشته رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه‌های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2019 به تفکیک رشته‌ها بیان شده است.

تاریخ کهن، طبیعت زیبا، دانشمندان بی‌شمار در طول تاریخ، شرایط تحصیل بسیار مطلوب و کیفیت آموزشی بسیار بالا سبب شده است تا هر ساله دانشجویان بین‌المللی زیادی وارد این کشور منحصر به فرد شوند.

همه شهرهای اصلی و نواحی گردشگری در شمال ایتالیا گران قیمت‌تر از شهر‌های کوچک هستند. هزینه‌های زندگی برای تحصیل در ایتالیا بین 1000 تا 1500 یورو در ماه (شامل هزینه منزل، تلفن، غذا، سفر و سرگرمی) بسته به موقعیت دانشجویان متغیر است. در این نوشته قصد داریم تا بهترین دانشگاه‌های ایتالیا را براساس رتبه‌بندی جهانی QS در سال 2019 را به شما معرفی کنیم.

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا بر‌اساس QS World University Rankings 2019

رتبه 1 ایتالیا                 رتبه 156 جهانی                             Politecnico di Milano

رتبه 2 ایتالیا                 رتبه 167 جهانی                             Scuola Superiore Sant’Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento

رتبه 3 ایتالیا                 رتبه 175 جهانی                             Scuola Normale Superiore di Pisa

رتبه 4 ایتالیا                 رتبه 180 جهانی                             Alma Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه 5 ایتالیا                 رتبه 217 جهانی                             Sapienza University of Rome

رتبه 6 ایتالیا                 رتبه 249 جهانی                             Universita di Padova

رتبه 7 ایتالیا                 رتبه 325 جهانی                             University of Milan

رتبه 8 ایتالیا                 رتبه 387 جهانی                             Politecnico di Torino

رتبه 9 ایتالیا                 رتبه 422 جهانی                             University of Pisa

رتبه 10 ایتالیا                رتبه 426 جهانی                             University of Trento

رتبه 11 ایتالیا                رتبه 472 جهانی                             University of Naples – Federico II

رتبه 12 ایتالیا                رتبه 491 جهانی                             Universita Cattolica del Sacro Cuore

رتبه 13 ایتالیا                رتبه 501-510 جهانی                      University of Florence

رتبه 14 ایتالیا                رتبه 511-520 جهانی                      University of Rome “Tor Vergata”

رتبه 15 ایتالیا                رتبه 571-580 جهانی                      University of Turin

رتبه 16 ایتالیا                رتبه 581-590 جهانی                      Universita degli Studi di Pavia

رتبه 17 ایتالیا                رتبه 601-650 جهانی                      University of Milano-Bicocca

رتبه 18 ایتالیا                رتبه 701-750 جهانی                      Universita degli Studi di Ferrara

رتبه 19 ایتالیا                رتبه 701-750 جهانی                      University of Genoa

رتبه 20 ایتالیا                رتبه 701-750 جهانی                      University of Siena

رتبه 21 ایتالیا                رتبه 701-750 جهانی                      University of Trieste

رتبه 22 ایتالیا                رتبه 701-750 جهانی                      University of Brescia

رتبه 23 ایتالیا                رتبه 751-800 جهانی                      Ca’ Foscari University of Venice

رتبه 24 ایتالیا                رتبه 751-800 جهانی                      Universita degli Studi di Perugia

رتبه 25 ایتالیا                رتبه 801-1000 جهانی                     Catania University

رتبه 26 ایتالیا                رتبه 801-1000 جهانی                     University of Modena and Reggio Emilia

رتبه 27 ایتالیا                رتبه 801-1000 جهانی                     Universita degli Studi Roma Tre

رتبه 28 ایتالیا                رتبه 801-1000 جهانی                     University of Palermo

رتبه 29 ایتالیا                رتبه 801-1000 جهانی                     University of Bari

رتبه 30 ایتالیا                رتبه 801-1000 جهانی                     Verona University

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای فنی و مهندسی

رتبه 1 ایتالیا                 رتبه 17 جهانی                               Politecnico di Milano

رتبه 2 ایتالیا                 رتبه 33 جهانی                               Politecnico di Torino

رتبه 3 ایتالیا                 رتبه 100 جهانی                             Sapienza University of Rome

رتبه 4 ایتالیا                 رتبه 100 جهانی                             Alma Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه 5 ایتالیا                 رتبه 128 جهانی                             Universita di Padova

رتبه 6 ایتالیا                 رتبه 158 جهانی                             University of Naples – Federico II

رتبه 7 ایتالیا                 رتبه 160 جهانی                             University of Pisa

رتبه 8 ایتالیا                 رتبه 209 جهانی                             University of Trento

رتبه 9 ایتالیا                 رتبه 229 جهانی                             University of Milan

رتبه 10 ایتالیا                رتبه 231 جهانی                             University of Rome “Tor Vergata”

رتبه 11 ایتالیا                رتبه 303 جهانی                             Universita degli Studi di Pavia

رتبه 12 ایتالیا                رتبه 310 جهانی                             University of Genoa

رتبه 13 ایتالیا                رتبه 340 جهانی                             University of Florence

رتبه 14 ایتالیا                رتبه 369 جهانی                             Scuola Superiore Sant’Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento

رتبه 15 ایتالیا                رتبه 401-450 جهانی                      University of Turin

رتبه 16 ایتالیا                رتبه 451-500 جهانی                      Politecnico di Bari

رتبه 17 ایتالیا                رتبه 451-500 جهانی                      Catania University

رتبه 18 ایتالیا                رتبه 451-500 جهانی                      Universita degli Studi Roma Tre

دانشگاه‌های ایتالیا

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای پزشکی

رتبه 1 ایتالیا                 رتبه 51-100 جهانی                        University of Milan

رتبه 2 ایتالیا                 رتبه 51-100 جهانی                        Alma Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه 3 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      Sapienza University of Rome

رتبه 4 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      Universita Cattolica del Sacro Cuore

رتبه 5 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      Universita di Padova

رتبه 6 ایتالیا                 رتبه 151-200 جهانی                      University of Pisa

رتبه 7 ایتالیا                 رتبه 201-250 جهانی                      University of Florence

رتبه 8 ایتالیا                 رتبه 201-250 جهانی                      University of Naples – Federico II

رتبه 9 ایتالیا                 رتبه 201-250 جهانی                      Universita degli Studi di Pavia

رتبه 10 ایتالیا                رتبه 201-250 جهانی                      University of Rome “Tor Vergata”

رتبه 11 ایتالیا                رتبه 201-250 جهانی                      University of Turin

رتبه 12 ایتالیا                رتبه 201-250 جهانی                      Verona University

رتبه 13 ایتالیا                رتبه 251-300 جهانی                      University of Modena and Reggio Emilia

رتبه 14 ایتالیا                رتبه 251-300 جهانی                      Universita Vita-Salute San Raffaele

رتبه 15 ایتالیا                رتبه 251-300 جهانی                      University of Milano-Bicocca

رتبه 16 ایتالیا                رتبه 301-350 جهانی                      University of Genoa

رتبه 17 ایتالیا                رتبه 301-350 جهانی                      Universita degli Studi di Perugia

رتبه 18 ایتالیا                رتبه 351-400 جهانی                      University of Siena

رتبه 19 ایتالیا                رتبه 351-400 جهانی                      University of Bari

رتبه 20 ایتالیا                رتبه 351-400 جهانی                      University of Parma

رتبه 21 ایتالیا                رتبه 401-450 جهانی                      Catania University

رتبه 22 ایتالیا                رتبه 401-450 جهانی                      University of Trieste

رتبه 23 ایتالیا                رتبه 401-450 جهانی                      University of Brescia

رتبه 24 ایتالیا                رتبه 451-500 جهانی                      Universita degli Studi di Ferrara

رتبه 25 ایتالیا                رتبه 451-500 جهانی                      Universita degli Studi di Udine

رتبه 26 ایتالیا                رتبه 451-500 جهانی                      University of Palermo

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای علوم بیولوژیکی

رتبه 1 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      University of Milan

رتبه 2 ایتالیا                 رتبه 151-200 جهانی                      Sapienza University of Rome

رتبه 3 ایتالیا                 رتبه 151-200 جهانی                      Alma Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه 4 ایتالیا                 رتبه 201-250 جهانی                      Universita di Padova

رتبه 5 ایتالیا                 رتبه 251-300 جهانی                      University of Florence

رتبه 6 ایتالیا                 رتبه 251-300 جهانی                      University of Rome “Tor Vergata”

رتبه 7 ایتالیا                 رتبه 251-300 جهانی                      University of Turin

رتبه 8 ایتالیا                 رتبه 301-350 جهانی                      University of Naples – Federico II

رتبه 9 ایتالیا                 رتبه 351-400 جهانی                      Universita degli Studi di Pavia

رتبه 10 ایتالیا                رتبه 351-400 جهانی                      University of Pisa

رتبه 11 ایتالیا                رتبه 351-400 جهانی                      University of Bari

رتبه 12 ایتالیا                رتبه 401-450 جهانی                      University of Modena and Reggio Emilia

رتبه 13 ایتالیا                رتبه 401-450 جهانی                      University of Milano-Bicocca

رتبه 14 ایتالیا                رتبه 401-450 جهانی                      Verona University

رتبه 15 ایتالیا                رتبه 451-500 جهانی                      University of Genoa

رتبه 16 ایتالیا                رتبه 451-500 جهانی                      University of Parma

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای هنر و طراحی

رتبه 1 ایتالیا                 رتبه 5 جهانی                Politecnico di Milano

رتبه 2 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      Accademia Belle Arte Roma

رتبه 3 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      IED Istituto Europeo di Design

رتبه 4 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      Politecnico di Torino

رتبه 5 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      Sapienza University of Rome

 

رتبه بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای ارتباطات و رسانه

رتبه 1 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      University of Milan

رتبه 2 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      Alma Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه 3 ایتالیا                 رتبه 151-200 جهانی                      Sapienza University of Rome

رتبه 4 ایتالیا                 رتبه 151-200 جهانی                      Universita Cattolica del Sacro Cuore

 

رتبه بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مدیریت و تجارت

رتبه 1 ایتالیا                 رتبه 10 جهانی                               Bocconi University

رتبه 2 ایتالیا                 رتبه 51-100 جهانی                        Politecnico di Milano

رتبه 3 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      Almar Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه 4 ایتالیا                 رتبه 201-250 جهانی                      LUISS University

رتبه 5 ایتالیا                 رتبه 201-250 جهانی                      Universita Cattolica del Sacro Cuore

تحصیل در دانشگاه‌های ایتالیا

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای اقتصاد و علوم اقتصادی

رتبه 1 ایتالیا                 رتبه 16 جهانی                               Bocconi University

رتبه 2 ایتالیا                 رتبه 51-100 جهانی                        Almar Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه 3 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      Universita Cattolica del Sacro Cuore

رتبه 4 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      University of Rome “Tor Vergata”

رتبه 5 ایتالیا                 رتبه 151-200 جهانی                      European University Institute

رتبه 6 ایتالیا                 رتبه 151-200 جهانی                      Sapienza University of Rome

رتبه 7 ایتالیا                 رتبه 151-200 جهانی                      University of Milan

رتبه 8 ایتالیا                 رتبه 151-200 جهانی                      Universita di Padova

رتبه 9 ایتالیا                 رتبه 201-250 جهانی                      Ca’ Foscari University of Venice

رتبه 10 ایتالیا                رتبه 201-250 جهانی                      University of Naples – Federico II

رتبه 11 ایتالیا                رتبه 251-300 جهانی                      LUISS University

رتبه 12 ایتالیا                رتبه 251-300 جهانی                      University of Turin

رتبه 13 ایتالیا                رتبه 251-300 جهانی                      University of Trento

رتبه 14 ایتالیا                رتبه 251-300 جهانی                      University of Milano-Bicocca

رتبه 15 ایتالیا                رتبه 301-350 جهانی                      Scuola Superiore Sant’Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento

رتبه 16 ایتالیا                رتبه 301-350 جهانی                      University of Florence

رتبه 17 ایتالیا                رتبه 301-350 جهانی                      Universita degli Studi Roma Tre

رتبه 18 ایتالیا                رتبه 301-350 جهانی                      University of Pisa

رتبه 19 ایتالیا                رتبه 351-400 جهانی                      University of Siena

 

رتبهبندی داخلی و جهانی دانشگاههای ایتالیا بر اساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای علوم کامپیوتری و سیستم های اطلاعاتی

رتبه 1 ایتالیا                 رتبه 44 جهانی                               Politecnico di Milano

رتبه 2 ایتالیا                 رتبه 51-100 جهانی                        Politecnico di Torino

رتبه 3 ایتالیا                 رتبه 51-100 جهانی                        Sapienza University of Rome

رتبه 4 ایتالیا                 رتبه 51-100 جهانی                        Almar Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه 5 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      University of Milan

رتبه 6 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      University of Pisa

رتبه 7 ایتالیا                 رتبه 151-200 جهانی                      Universita di Padova

رتبه 8 ایتالیا                 رتبه 151-200 جهانی                      University of Trento

رتبه 9 ایتالیا                 رتبه 251-300 جهانی                      University of Rome “Tor Vergata”

رتبه 10 ایتالیا                رتبه 301-350 جهانی                      University of Florence

رتبه 11 ایتالیا                رتبه 301-350 جهانی                      University of Genoa

رتبه 12 ایتالیا                رتبه 301-350 جهانی                      University of Naples – Federico II

رتبه 13 ایتالیا                رتبه 351-400 جهانی                      Universita degli Studi di Pavia

رتبه 14 ایتالیا                رتبه 351-400 جهانی                      University of Turin

رتبه 15 ایتالیا                رتبه 351-400 جهانی                      Universita degli Studi Roma Tre

رتبه 16 ایتالیا                رتبه 351-400 جهانی                      University of Milano-Bicocca

رتبه 17 ایتالیا                رتبه 401-450 جهانی                      Ca’ Foscari University of Venice

رتبه 18 ایتالیا                رتبه 451-500 جهانی                      Catania University

 

رتبهبندی داخلی و جهانی دانشگاه های ایتالیا بر اساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مهندسی مکانیک، هوافضا و ساخت و تولید

رتبه 1 ایتالیا                 رتبه 17 جهانی                               Politecnico di Milano

رتبه 2 ایتالیا                 رتبه 51-100 جهانی                        Politecnico di Torino

رتبه 3 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      Sapienza University of Rome

رتبه 4 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      University of Naples – Federico II

رتبه 5 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      Alma Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه 6 ایتالیا                 رتبه 151-200 جهانی                      Universita di Padova

رتبه 7 ایتالیا                 رتبه 201-250 جهانی                      University of Pisa

رتبه 8 ایتالیا                 رتبه 251-300 جهانی                      University of Genoa

رتبه 9 ایتالیا                 رتبه 301-350 جهانی                      University of Florence

رتبه 10 ایتالیا                رتبه 301-350 جهانی                      University of Trento

رتبه 11 ایتالیا                رتبه 351-400 جهانی                      Politecnico di Bari

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مهندسی برق و الکترونیک

رتبه 1 ایتالیا                 رتبه 35 جهانی                               Politecnico di Milano

رتبه 2 ایتالیا                 رتبه 50 جهانی                               Politecnico di Torino

رتبه 3 ایتالیا                 رتبه 51-100 جهانی                        Sapienza University of Rome

رتبه 4 ایتالیا                 رتبه 51-100 جهانی                        Alma Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه 5 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      Universita di Padova

رتبه 6 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      University of Pisa

رتبه 7 ایتالیا                 رتبه 151-200 جهانی                      University of Rome “Tor Vergata”

رتبه 8 ایتالیا                 رتبه 201-250 جهانی                      University of Naples – Federico II

رتبه 9 ایتالیا                 رتبه 201-250 جهانی                      University of Trento

رتبه 10 ایتالیا                رتبه 251-300 جهانی                      Scuola Superiore Sant’Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento

رتبه 11 ایتالیا                رتبه 251-300 جهانی                      University of Milan

رتبه 12 ایتالیا                رتبه 251-300 جهانی                      Universita degli Studi di Pavia

رتبه 13 ایتالیا                رتبه 301-350 جهانی                      University of Florence

رتبه 14 ایتالیا                رتبه 301-350 جهانی                      University of Genoa

رتبه 15 ایتالیا                رتبه 351-400 جهانی                      Politecnico di Bari

رتبه 16 ایتالیا                رتبه 351-400 جهانی                      Catania University

رتبه 17 ایتالیا                رتبه 351-400 جهانی                      Universita degli Studi Roma Tre

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مهندسی عمران و سازه

رتبه 1 ایتالیا                 رتبه 9 جهانی                Politecnico di Milano

رتبه 2 ایتالیا                 رتبه 34 جهانی                               Politecnico di Torino

رتبه 3 ایتالیا                 رتبه 51-100 جهانی                        Sapienza University of Rome

رتبه 4 ایتالیا                 رتبه 51-100 جهانی                        University of Naples – Federico II

رتبه 5 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      Universita di Padova

رتبه 6 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      Alma Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه 7 ایتالیا                 رتبه 151-200 جهانی                      Universita degli Studi di Pavia

رتبه 8 ایتالیا                 رتبه 151-200 جهانی                      University of Trento

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مهندسی شیمی

رتبه 1 ایتالیا                 رتبه 51-100 جهانی                        Politecnico di Milano

رتبه 2 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      Politecnico di Torino

رتبه 3 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      Sapienza University of Rome

رتبه 4 ایتالیا                 رتبه 101-150 جهانی                      Alma Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه 5 ایتالیا                 رتبه 151-200 جهانی                      Universita di Padova

رتبه 6 ایتالیا                 رتبه 201-250 جهانی                      University of Naples – Federico II

رتبه 7 ایتالیا                 رتبه 201-250 جهانی                      University of Pisa

رتبه 8 ایتالیا                 رتبه 251-300 جهانی                      University of Milano-Bicocco

 

پاسخی بگذارید