رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا

در این نوشته رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه‌های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2019 به تفکیک رشته‌ها بیان شده است.

تاریخ کهن، طبیعت زیبا، دانشمندان بی‌شمار در طول تاریخ، شرایط تحصیل بسیار مطلوب و کیفیت آموزشی بسیار بالا سبب شده است تا هر ساله دانشجویان بین‌المللی زیادی وارد این کشور منحصر به فرد شوند.

همه شهرهای اصلی و نواحی گردشگری در شمال ایتالیا گران قیمت‌تر از شهر‌های کوچک هستند. هزینه‌های زندگی برای تحصیل در ایتالیا بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ یورو در ماه (شامل هزینه منزل، تلفن، غذا، سفر و سرگرمی) بسته به موقعیت دانشجویان متغیر است. در این نوشته قصد داریم تا بهترین دانشگاه‌های ایتالیا را براساس رتبه‌بندی جهانی QS در سال ۲۰۱۹ را به شما معرفی کنیم.

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا بر‌اساس QS World University Rankings 2019

رتبه ۱ ایتالیا                 رتبه ۱۵۶ جهانی                             Politecnico di Milano

رتبه ۲ ایتالیا                 رتبه ۱۶۷ جهانی                             Scuola Superiore Sant’Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento

رتبه ۳ ایتالیا                 رتبه ۱۷۵ جهانی                             Scuola Normale Superiore di Pisa

رتبه ۴ ایتالیا                 رتبه ۱۸۰ جهانی                             Alma Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه ۵ ایتالیا                 رتبه ۲۱۷ جهانی                             Sapienza University of Rome

رتبه ۶ ایتالیا                 رتبه ۲۴۹ جهانی                             Universita di Padova

رتبه ۷ ایتالیا                 رتبه ۳۲۵ جهانی                             University of Milan

رتبه ۸ ایتالیا                 رتبه ۳۸۷ جهانی                             Politecnico di Torino

رتبه ۹ ایتالیا                 رتبه ۴۲۲ جهانی                             University of Pisa

رتبه ۱۰ ایتالیا                رتبه ۴۲۶ جهانی                             University of Trento

رتبه ۱۱ ایتالیا                رتبه ۴۷۲ جهانی                             University of Naples – Federico II

رتبه ۱۲ ایتالیا                رتبه ۴۹۱ جهانی                             Universita Cattolica del Sacro Cuore

رتبه ۱۳ ایتالیا                رتبه ۵۰۱-۵۱۰ جهانی                      University of Florence

رتبه ۱۴ ایتالیا                رتبه ۵۱۱-۵۲۰ جهانی                      University of Rome “Tor Vergata”

رتبه ۱۵ ایتالیا                رتبه ۵۷۱-۵۸۰ جهانی                      University of Turin

رتبه ۱۶ ایتالیا                رتبه ۵۸۱-۵۹۰ جهانی                      Universita degli Studi di Pavia

رتبه ۱۷ ایتالیا                رتبه ۶۰۱-۶۵۰ جهانی                      University of Milano-Bicocca

رتبه ۱۸ ایتالیا                رتبه ۷۰۱-۷۵۰ جهانی                      Universita degli Studi di Ferrara

رتبه ۱۹ ایتالیا                رتبه ۷۰۱-۷۵۰ جهانی                      University of Genoa

رتبه ۲۰ ایتالیا                رتبه ۷۰۱-۷۵۰ جهانی                      University of Siena

رتبه ۲۱ ایتالیا                رتبه ۷۰۱-۷۵۰ جهانی                      University of Trieste

رتبه ۲۲ ایتالیا                رتبه ۷۰۱-۷۵۰ جهانی                      University of Brescia

رتبه ۲۳ ایتالیا                رتبه ۷۵۱-۸۰۰ جهانی                      Ca’ Foscari University of Venice

رتبه ۲۴ ایتالیا                رتبه ۷۵۱-۸۰۰ جهانی                      Universita degli Studi di Perugia

رتبه ۲۵ ایتالیا                رتبه ۸۰۱-۱۰۰۰ جهانی                     Catania University

رتبه ۲۶ ایتالیا                رتبه ۸۰۱-۱۰۰۰ جهانی                     University of Modena and Reggio Emilia

رتبه ۲۷ ایتالیا                رتبه ۸۰۱-۱۰۰۰ جهانی                     Universita degli Studi Roma Tre

رتبه ۲۸ ایتالیا                رتبه ۸۰۱-۱۰۰۰ جهانی                     University of Palermo

رتبه ۲۹ ایتالیا                رتبه ۸۰۱-۱۰۰۰ جهانی                     University of Bari

رتبه ۳۰ ایتالیا                رتبه ۸۰۱-۱۰۰۰ جهانی                     Verona University

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای فنی و مهندسی

رتبه ۱ ایتالیا                 رتبه ۱۷ جهانی                               Politecnico di Milano

رتبه ۲ ایتالیا                 رتبه ۳۳ جهانی                               Politecnico di Torino

رتبه ۳ ایتالیا                 رتبه ۱۰۰ جهانی                             Sapienza University of Rome

رتبه ۴ ایتالیا                 رتبه ۱۰۰ جهانی                             Alma Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه ۵ ایتالیا                 رتبه ۱۲۸ جهانی                             Universita di Padova

رتبه ۶ ایتالیا                 رتبه ۱۵۸ جهانی                             University of Naples – Federico II

رتبه ۷ ایتالیا                 رتبه ۱۶۰ جهانی                             University of Pisa

رتبه ۸ ایتالیا                 رتبه ۲۰۹ جهانی                             University of Trento

رتبه ۹ ایتالیا                 رتبه ۲۲۹ جهانی                             University of Milan

رتبه ۱۰ ایتالیا                رتبه ۲۳۱ جهانی                             University of Rome “Tor Vergata”

رتبه ۱۱ ایتالیا                رتبه ۳۰۳ جهانی                             Universita degli Studi di Pavia

رتبه ۱۲ ایتالیا                رتبه ۳۱۰ جهانی                             University of Genoa

رتبه ۱۳ ایتالیا                رتبه ۳۴۰ جهانی                             University of Florence

رتبه ۱۴ ایتالیا                رتبه ۳۶۹ جهانی                             Scuola Superiore Sant’Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento

رتبه ۱۵ ایتالیا                رتبه ۴۰۱-۴۵۰ جهانی                      University of Turin

رتبه ۱۶ ایتالیا                رتبه ۴۵۱-۵۰۰ جهانی                      Politecnico di Bari

رتبه ۱۷ ایتالیا                رتبه ۴۵۱-۵۰۰ جهانی                      Catania University

رتبه ۱۸ ایتالیا                رتبه ۴۵۱-۵۰۰ جهانی                      Universita degli Studi Roma Tre

دانشگاه‌های ایتالیا

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای پزشکی

رتبه ۱ ایتالیا                 رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی                        University of Milan

رتبه ۲ ایتالیا                 رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی                        Alma Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه ۳ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      Sapienza University of Rome

رتبه ۴ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      Universita Cattolica del Sacro Cuore

رتبه ۵ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      Universita di Padova

رتبه ۶ ایتالیا                 رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی                      University of Pisa

رتبه ۷ ایتالیا                 رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی                      University of Florence

رتبه ۸ ایتالیا                 رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی                      University of Naples – Federico II

رتبه ۹ ایتالیا                 رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی                      Universita degli Studi di Pavia

رتبه ۱۰ ایتالیا                رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی                      University of Rome “Tor Vergata”

رتبه ۱۱ ایتالیا                رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی                      University of Turin

رتبه ۱۲ ایتالیا                رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی                      Verona University

رتبه ۱۳ ایتالیا                رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی                      University of Modena and Reggio Emilia

رتبه ۱۴ ایتالیا                رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی                      Universita Vita-Salute San Raffaele

رتبه ۱۵ ایتالیا                رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی                      University of Milano-Bicocca

رتبه ۱۶ ایتالیا                رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی                      University of Genoa

رتبه ۱۷ ایتالیا                رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی                      Universita degli Studi di Perugia

رتبه ۱۸ ایتالیا                رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی                      University of Siena

رتبه ۱۹ ایتالیا                رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی                      University of Bari

رتبه ۲۰ ایتالیا                رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی                      University of Parma

رتبه ۲۱ ایتالیا                رتبه ۴۰۱-۴۵۰ جهانی                      Catania University

رتبه ۲۲ ایتالیا                رتبه ۴۰۱-۴۵۰ جهانی                      University of Trieste

رتبه ۲۳ ایتالیا                رتبه ۴۰۱-۴۵۰ جهانی                      University of Brescia

رتبه ۲۴ ایتالیا                رتبه ۴۵۱-۵۰۰ جهانی                      Universita degli Studi di Ferrara

رتبه ۲۵ ایتالیا                رتبه ۴۵۱-۵۰۰ جهانی                      Universita degli Studi di Udine

رتبه ۲۶ ایتالیا                رتبه ۴۵۱-۵۰۰ جهانی                      University of Palermo

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای علوم بیولوژیکی

رتبه ۱ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      University of Milan

رتبه ۲ ایتالیا                 رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی                      Sapienza University of Rome

رتبه ۳ ایتالیا                 رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی                      Alma Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه ۴ ایتالیا                 رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی                      Universita di Padova

رتبه ۵ ایتالیا                 رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی                      University of Florence

رتبه ۶ ایتالیا                 رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی                      University of Rome “Tor Vergata”

رتبه ۷ ایتالیا                 رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی                      University of Turin

رتبه ۸ ایتالیا                 رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی                      University of Naples – Federico II

رتبه ۹ ایتالیا                 رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی                      Universita degli Studi di Pavia

رتبه ۱۰ ایتالیا                رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی                      University of Pisa

رتبه ۱۱ ایتالیا                رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی                      University of Bari

رتبه ۱۲ ایتالیا                رتبه ۴۰۱-۴۵۰ جهانی                      University of Modena and Reggio Emilia

رتبه ۱۳ ایتالیا                رتبه ۴۰۱-۴۵۰ جهانی                      University of Milano-Bicocca

رتبه ۱۴ ایتالیا                رتبه ۴۰۱-۴۵۰ جهانی                      Verona University

رتبه ۱۵ ایتالیا                رتبه ۴۵۱-۵۰۰ جهانی                      University of Genoa

رتبه ۱۶ ایتالیا                رتبه ۴۵۱-۵۰۰ جهانی                      University of Parma

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای هنر و طراحی

رتبه ۱ ایتالیا                 رتبه ۵ جهانی                Politecnico di Milano

رتبه ۲ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      Accademia Belle Arte Roma

رتبه ۳ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      IED Istituto Europeo di Design

رتبه ۴ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      Politecnico di Torino

رتبه ۵ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      Sapienza University of Rome

 

رتبه بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای ارتباطات و رسانه

رتبه ۱ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      University of Milan

رتبه ۲ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      Alma Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه ۳ ایتالیا                 رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی                      Sapienza University of Rome

رتبه ۴ ایتالیا                 رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی                      Universita Cattolica del Sacro Cuore

 

رتبه بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مدیریت و تجارت

رتبه ۱ ایتالیا                 رتبه ۱۰ جهانی                               Bocconi University

رتبه ۲ ایتالیا                 رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی                        Politecnico di Milano

رتبه ۳ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      Almar Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه ۴ ایتالیا                 رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی                      LUISS University

رتبه ۵ ایتالیا                 رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی                      Universita Cattolica del Sacro Cuore

تحصیل در دانشگاه‌های ایتالیا

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای اقتصاد و علوم اقتصادی

رتبه ۱ ایتالیا                 رتبه ۱۶ جهانی                               Bocconi University

رتبه ۲ ایتالیا                 رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی                        Almar Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه ۳ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      Universita Cattolica del Sacro Cuore

رتبه ۴ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      University of Rome “Tor Vergata”

رتبه ۵ ایتالیا                 رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی                      European University Institute

رتبه ۶ ایتالیا                 رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی                      Sapienza University of Rome

رتبه ۷ ایتالیا                 رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی                      University of Milan

رتبه ۸ ایتالیا                 رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی                      Universita di Padova

رتبه ۹ ایتالیا                 رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی                      Ca’ Foscari University of Venice

رتبه ۱۰ ایتالیا                رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی                      University of Naples – Federico II

رتبه ۱۱ ایتالیا                رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی                      LUISS University

رتبه ۱۲ ایتالیا                رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی                      University of Turin

رتبه ۱۳ ایتالیا                رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی                      University of Trento

رتبه ۱۴ ایتالیا                رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی                      University of Milano-Bicocca

رتبه ۱۵ ایتالیا                رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی                      Scuola Superiore Sant’Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento

رتبه ۱۶ ایتالیا                رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی                      University of Florence

رتبه ۱۷ ایتالیا                رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی                      Universita degli Studi Roma Tre

رتبه ۱۸ ایتالیا                رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی                      University of Pisa

رتبه ۱۹ ایتالیا                رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی                      University of Siena

 

رتبهبندی داخلی و جهانی دانشگاههای ایتالیا بر اساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای علوم کامپیوتری و سیستم های اطلاعاتی

رتبه ۱ ایتالیا                 رتبه ۴۴ جهانی                               Politecnico di Milano

رتبه ۲ ایتالیا                 رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی                        Politecnico di Torino

رتبه ۳ ایتالیا                 رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی                        Sapienza University of Rome

رتبه ۴ ایتالیا                 رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی                        Almar Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه ۵ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      University of Milan

رتبه ۶ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      University of Pisa

رتبه ۷ ایتالیا                 رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی                      Universita di Padova

رتبه ۸ ایتالیا                 رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی                      University of Trento

رتبه ۹ ایتالیا                 رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی                      University of Rome “Tor Vergata”

رتبه ۱۰ ایتالیا                رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی                      University of Florence

رتبه ۱۱ ایتالیا                رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی                      University of Genoa

رتبه ۱۲ ایتالیا                رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی                      University of Naples – Federico II

رتبه ۱۳ ایتالیا                رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی                      Universita degli Studi di Pavia

رتبه ۱۴ ایتالیا                رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی                      University of Turin

رتبه ۱۵ ایتالیا                رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی                      Universita degli Studi Roma Tre

رتبه ۱۶ ایتالیا                رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی                      University of Milano-Bicocca

رتبه ۱۷ ایتالیا                رتبه ۴۰۱-۴۵۰ جهانی                      Ca’ Foscari University of Venice

رتبه ۱۸ ایتالیا                رتبه ۴۵۱-۵۰۰ جهانی                      Catania University

 

رتبهبندی داخلی و جهانی دانشگاه های ایتالیا بر اساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مهندسی مکانیک، هوافضا و ساخت و تولید

رتبه ۱ ایتالیا                 رتبه ۱۷ جهانی                               Politecnico di Milano

رتبه ۲ ایتالیا                 رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی                        Politecnico di Torino

رتبه ۳ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      Sapienza University of Rome

رتبه ۴ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      University of Naples – Federico II

رتبه ۵ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      Alma Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه ۶ ایتالیا                 رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی                      Universita di Padova

رتبه ۷ ایتالیا                 رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی                      University of Pisa

رتبه ۸ ایتالیا                 رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی                      University of Genoa

رتبه ۹ ایتالیا                 رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی                      University of Florence

رتبه ۱۰ ایتالیا                رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی                      University of Trento

رتبه ۱۱ ایتالیا                رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی                      Politecnico di Bari

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مهندسی برق و الکترونیک

رتبه ۱ ایتالیا                 رتبه ۳۵ جهانی                               Politecnico di Milano

رتبه ۲ ایتالیا                 رتبه ۵۰ جهانی                               Politecnico di Torino

رتبه ۳ ایتالیا                 رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی                        Sapienza University of Rome

رتبه ۴ ایتالیا                 رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی                        Alma Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه ۵ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      Universita di Padova

رتبه ۶ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      University of Pisa

رتبه ۷ ایتالیا                 رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی                      University of Rome “Tor Vergata”

رتبه ۸ ایتالیا                 رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی                      University of Naples – Federico II

رتبه ۹ ایتالیا                 رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی                      University of Trento

رتبه ۱۰ ایتالیا                رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی                      Scuola Superiore Sant’Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento

رتبه ۱۱ ایتالیا                رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی                      University of Milan

رتبه ۱۲ ایتالیا                رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی                      Universita degli Studi di Pavia

رتبه ۱۳ ایتالیا                رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی                      University of Florence

رتبه ۱۴ ایتالیا                رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی                      University of Genoa

رتبه ۱۵ ایتالیا                رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی                      Politecnico di Bari

رتبه ۱۶ ایتالیا                رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی                      Catania University

رتبه ۱۷ ایتالیا                رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی                      Universita degli Studi Roma Tre

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مهندسی عمران و سازه

رتبه ۱ ایتالیا                 رتبه ۹ جهانی                Politecnico di Milano

رتبه ۲ ایتالیا                 رتبه ۳۴ جهانی                               Politecnico di Torino

رتبه ۳ ایتالیا                 رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی                        Sapienza University of Rome

رتبه ۴ ایتالیا                 رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی                        University of Naples – Federico II

رتبه ۵ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      Universita di Padova

رتبه ۶ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      Alma Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه ۷ ایتالیا                 رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی                      Universita degli Studi di Pavia

رتبه ۸ ایتالیا                 رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی                      University of Trento

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های ایتالیا براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مهندسی شیمی

رتبه ۱ ایتالیا                 رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی                        Politecnico di Milano

رتبه ۲ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      Politecnico di Torino

رتبه ۳ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      Sapienza University of Rome

رتبه ۴ ایتالیا                 رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی                      Alma Mater Studiorum – University of Bologna

رتبه ۵ ایتالیا                 رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی                      Universita di Padova

رتبه ۶ ایتالیا                 رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی                      University of Naples – Federico II

رتبه ۷ ایتالیا                 رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی                      University of Pisa

رتبه ۸ ایتالیا                 رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی                      University of Milano-Bicocco

 

دیدگاهتان را بنویسید