رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های بلژیک

در این نوشته رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه‌های بلژیک براساس QS World University Rankings 2019 به تفکیک رشته‌ها بیان شده است.

 

کشور بلژیک یکی از بنیان‌گذاران اتحادیه اروپا است. آب‌وهوای آن تحت ثاثیر دریای شمال و اقیانوس اطلس است. اقتصاد پویا و هزینه تحصیل مناسب تحصیل سبب می‌شود تا هرساله دانشجویان زیادی وارد این کشور شوند.

در کشور بلژیک آموزش عالی بر اساس زبان جوامع تقسیم می‌شود: جامعه بلژیکی فرانسوی زبان، جامعه بلژیکی فلمیش/ هلندی زبان و جامعه بلژیکی آلمانی زبان. به همین دلیل شهریه‌های تحصیل در بلژیک از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از موسسه‌ای به موسسه دیگر متفاوت است.

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2019

رتبه 1 بلژیک        رتبه 81 جهانی                  KU Leuven

رتبه 2 بلژیک        رتبه 138 جهانی                Ghent University

رتبه 3 بلژیک        رتبه 165 جهانی                Universite catholique de Louvain UCL

رتبه 4 بلژیک        رتبه 188 جهانی                Vrije Universiteit Brussel VUB

رتبه 5 بلژیک        رتبه 223 جهانی                University of Antwerp

رتبه 6 بلژیک        رتبه 239 جهانی                Universite libre de Bruxelles

رتبه 7 بلژیک        رتبه 391 جهانی                Universite de Liege

رتبه 8 بلژیک        رتبه 591-600 جهانی         University of Mons  

تحصیل در دانشگاه‌های بلژیک

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای فنی و مهندسی

رتبه 1 بلژیک        رتبه 64 جهانی                  KU Leuven

رتبه 2 بلژیک        رتبه 140 جهانی                Ghent University

رتبه 3 بلژیک        رتبه 156 جهانی                Universite catholique de Louvain UCL

رتبه 4 بلژیک        رتبه 253 جهانی                Universite libre de Bruxelles

رتبه 5 بلژیک        رتبه 273 جهانی                University of Antwerp

رتبه 6 بلژیک        رتبه 279 جهانی                Vrije Universiteit Brussel VUB

رتبه 7 بلژیک        رتبه 282 جهانی                Universite de Liege  

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای پزشکی

رتبه 1 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           KU Leuven

رتبه 2 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           Universite catholique de Louvain UCL

رتبه 3 بلژیک        رتبه 101-150 جهانی         Ghent University

رتبه 4 بلژیک        رتبه 151-200 جهانی         Universite libre de Bruxelles

رتبه 5 بلژیک        رتبه 151-200 جهانی         University of Antwerp

رتبه 6 بلژیک        رتبه 201-250 جهانی         Universite de Liege

رتبه 7 بلژیک        رتبه 201-250 جهانی         Vrije Universiteit Brussel VUB

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای دندانپزشکی

رتبه 1 بلژیک        رتبه 9 جهانی                    KU Leuven

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای علوم بیولوژیکی

رتبه 1 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           KU Leuven

رتبه 2 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           Ghent University

رتبه 3 بلژیک        رتبه 151-200 جهانی         Universite catholique de Louvain UCL

رتبه 4 بلژیک        رتبه 201-250 جهانی         Universite libre de Bruxelles

رتبه 5 بلژیک        رتبه 201-250 جهانی         University of Antwerp

رتبه 6 بلژیک        رتبه 251-300 جهانی         Vrije Universiteit Brussel VUB

رتبه 7 بلژیک        رتبه 301-350 جهانی         Universite de Liege

شرایط تحصیل در دانشگاه‌های بلژیک

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای معماری

رتبه 1 بلژیک        رتبه 46 جهانی                  KU Leuven

رتبه 2 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           Universite catholique de Louvain UCL

رتبه 3 بلژیک        رتبه 101-150 جهانی         Ghent University

رتبه 4 بلژیک        رتبه 151-200 جهانی         Universite libre de Bruxelles

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای هنر و طراحی

رتبه 1 بلژیک        رتبه 101-150 جهانی         KU Leuven  

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای ارتباطات و رسانه

رتبه 1 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           KU Leuven

رتبه 2 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           Vrije Universiteit Brussel VUB

رتبه 3 بلژیک        رتبه 151-200 جهانی         Universite libre de Bruxelles

رتبه 4 بلژیک        رتبه 151-200 جهانی         University of Antwerp  

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مدیریت و تجارت

رتبه 1 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           KU Leuven

رتبه 2 بلژیک        رتبه 151-200 جهانی         Universite catholique de Louvain UCL  

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای اقتصاد و علوم اقتصادی

رتبه 1 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           KU Leuven

رتبه 2 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           Universite catholique de Louvain UCL

رتبه 3 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           Universite libre de Bruxelles

رتبه 4 بلژیک        رتبه 201-250 جهانی         University of Antwerp

رتبه 5 بلژیک        رتبه 201-250 جهانی         Ghent University

رتبه 6 بلژیک        رتبه 351-400 جهانی         Vrije Universiteit Brussel VUB  

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای علوم سیاسی و روابط بین الملل

رتبه 1 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           KU Leuven

رتبه 2 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           Universite libre de Bruxelles

رتبه 3 بلژیک        رتبه 101-150 جهانی         Universite catholique de Louvain UCL

رتبه 4 بلژیک        رتبه 101-150 جهانی         Vrije Universiteit Brussel VUB

رتبه 5 بلژیک        رتبه 151-200 جهانی         Ghent University  

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای علوم کامپیوتری

رتبه 1 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           KU Leuven

رتبه 2 بلژیک        رتبه 101-150 جهانی         Universite catholique de Louvain UCL

رتبه 3 بلژیک        رتبه 201-250 جهانی         Universite de Liege

رتبه 4 بلژیک        رتبه 251-300 جهانی         Universite libre de Bruxelles

رتبه 5 بلژیک        رتبه 251-300 جهانی         Ghent University

رتبه 6 بلژیک        رتبه 351-400 جهانی         Vrije Universiteit Brussel VUB

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مهندسی مکانیک، هوافضا و ساخت و تولید

رتبه 1 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           KU Leuven

رتبه 2 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           Universite catholique de Louvain UCL

رتبه 3 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           Universite libre de Bruxelles

رتبه 4 بلژیک        رتبه 201-250 جهانی         Ghent University

رتبه 5 بلژیک        رتبه 201-250 جهانی         Vrije Universiteit Brussel VUB

رتبه 6 بلژیک        رتبه 351-400 جهانی         University of Antwerp

 

رتبهبندی داخلی و جهانی دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مهندسی برق و الکترونیک

رتبه 1 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           KU Leuven

رتبه 2 بلژیک        رتبه 151-200 جهانی         Universite catholique de Louvain UCL

رتبه 3 بلژیک        رتبه 151-200 جهانی         Ghent University

رتبه 4 بلژیک        رتبه 301-350 جهانی         Universite libre de Bruxelles

رتبه 5 بلژیک        رتبه 301-350 جهانی         Vrije Universiteit Brussel VUB

رتبه 6 بلژیک        رتبه 351-400 جهانی         Universite de Liege

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مهندسی عمران و سازه

رتبه 1 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           KU Leuven

رتبه 2 بلژیک        رتبه 101-150 جهانی         Ghent University

رتبه 3 بلژیک        رتبه 151-200 جهانی         Universite de Liege

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک بر‌اساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مهندسی شیمی

رتبه 1 بلژیک        رتبه 51-100 جهانی           KU Leuven

رتبه 2 بلژیک        رتبه 101-150 جهانی         Ghent University

رتبه 3 بلژیک   رتبه 251-300 جهانی              Uni

 

پاسخی بگذارید