رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های بلژیک

در این نوشته رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه‌های بلژیک براساس QS World University Rankings 2019 به تفکیک رشته‌ها بیان شده است.

 

کشور بلژیک یکی از بنیان‌گذاران اتحادیه اروپا است. آب‌وهوای آن تحت ثاثیر دریای شمال و اقیانوس اطلس است. اقتصاد پویا و هزینه تحصیل مناسب تحصیل سبب می‌شود تا هرساله دانشجویان زیادی وارد این کشور شوند.

در کشور بلژیک آموزش عالی بر اساس زبان جوامع تقسیم می‌شود: جامعه بلژیکی فرانسوی زبان، جامعه بلژیکی فلمیش/ هلندی زبان و جامعه بلژیکی آلمانی زبان. به همین دلیل شهریه‌های تحصیل در بلژیک از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از موسسه‌ای به موسسه دیگر متفاوت است.

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2019

رتبه ۱ بلژیک        رتبه ۸۱ جهانی                  KU Leuven

رتبه ۲ بلژیک        رتبه ۱۳۸ جهانی                Ghent University

رتبه ۳ بلژیک        رتبه ۱۶۵ جهانی                Universite catholique de Louvain UCL

رتبه ۴ بلژیک        رتبه ۱۸۸ جهانی                Vrije Universiteit Brussel VUB

رتبه ۵ بلژیک        رتبه ۲۲۳ جهانی                University of Antwerp

رتبه ۶ بلژیک        رتبه ۲۳۹ جهانی                Universite libre de Bruxelles

رتبه ۷ بلژیک        رتبه ۳۹۱ جهانی                Universite de Liege

رتبه ۸ بلژیک        رتبه ۵۹۱-۶۰۰ جهانی         University of Mons  

تحصیل در دانشگاه‌های بلژیک

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای فنی و مهندسی

رتبه ۱ بلژیک        رتبه ۶۴ جهانی                  KU Leuven

رتبه ۲ بلژیک        رتبه ۱۴۰ جهانی                Ghent University

رتبه ۳ بلژیک        رتبه ۱۵۶ جهانی                Universite catholique de Louvain UCL

رتبه ۴ بلژیک        رتبه ۲۵۳ جهانی                Universite libre de Bruxelles

رتبه ۵ بلژیک        رتبه ۲۷۳ جهانی                University of Antwerp

رتبه ۶ بلژیک        رتبه ۲۷۹ جهانی                Vrije Universiteit Brussel VUB

رتبه ۷ بلژیک        رتبه ۲۸۲ جهانی                Universite de Liege  

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای پزشکی

رتبه ۱ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           KU Leuven

رتبه ۲ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           Universite catholique de Louvain UCL

رتبه ۳ بلژیک        رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی         Ghent University

رتبه ۴ بلژیک        رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی         Universite libre de Bruxelles

رتبه ۵ بلژیک        رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی         University of Antwerp

رتبه ۶ بلژیک        رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی         Universite de Liege

رتبه ۷ بلژیک        رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی         Vrije Universiteit Brussel VUB

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای دندانپزشکی

رتبه ۱ بلژیک        رتبه ۹ جهانی                    KU Leuven

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای علوم بیولوژیکی

رتبه ۱ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           KU Leuven

رتبه ۲ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           Ghent University

رتبه ۳ بلژیک        رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی         Universite catholique de Louvain UCL

رتبه ۴ بلژیک        رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی         Universite libre de Bruxelles

رتبه ۵ بلژیک        رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی         University of Antwerp

رتبه ۶ بلژیک        رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی         Vrije Universiteit Brussel VUB

رتبه ۷ بلژیک        رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی         Universite de Liege

شرایط تحصیل در دانشگاه‌های بلژیک

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای معماری

رتبه ۱ بلژیک        رتبه ۴۶ جهانی                  KU Leuven

رتبه ۲ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           Universite catholique de Louvain UCL

رتبه ۳ بلژیک        رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی         Ghent University

رتبه ۴ بلژیک        رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی         Universite libre de Bruxelles

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای هنر و طراحی

رتبه ۱ بلژیک        رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی         KU Leuven  

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای ارتباطات و رسانه

رتبه ۱ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           KU Leuven

رتبه ۲ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           Vrije Universiteit Brussel VUB

رتبه ۳ بلژیک        رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی         Universite libre de Bruxelles

رتبه ۴ بلژیک        رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی         University of Antwerp  

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مدیریت و تجارت

رتبه ۱ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           KU Leuven

رتبه ۲ بلژیک        رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی         Universite catholique de Louvain UCL  

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای اقتصاد و علوم اقتصادی

رتبه ۱ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           KU Leuven

رتبه ۲ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           Universite catholique de Louvain UCL

رتبه ۳ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           Universite libre de Bruxelles

رتبه ۴ بلژیک        رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی         University of Antwerp

رتبه ۵ بلژیک        رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی         Ghent University

رتبه ۶ بلژیک        رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی         Vrije Universiteit Brussel VUB  

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای علوم سیاسی و روابط بین الملل

رتبه ۱ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           KU Leuven

رتبه ۲ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           Universite libre de Bruxelles

رتبه ۳ بلژیک        رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی         Universite catholique de Louvain UCL

رتبه ۴ بلژیک        رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی         Vrije Universiteit Brussel VUB

رتبه ۵ بلژیک        رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی         Ghent University  

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای علوم کامپیوتری

رتبه ۱ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           KU Leuven

رتبه ۲ بلژیک        رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی         Universite catholique de Louvain UCL

رتبه ۳ بلژیک        رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی         Universite de Liege

رتبه ۴ بلژیک        رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی         Universite libre de Bruxelles

رتبه ۵ بلژیک        رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی         Ghent University

رتبه ۶ بلژیک        رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی         Vrije Universiteit Brussel VUB

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مهندسی مکانیک، هوافضا و ساخت و تولید

رتبه ۱ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           KU Leuven

رتبه ۲ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           Universite catholique de Louvain UCL

رتبه ۳ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           Universite libre de Bruxelles

رتبه ۴ بلژیک        رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی         Ghent University

رتبه ۵ بلژیک        رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی         Vrije Universiteit Brussel VUB

رتبه ۶ بلژیک        رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی         University of Antwerp

 

رتبهبندی داخلی و جهانی دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مهندسی برق و الکترونیک

رتبه ۱ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           KU Leuven

رتبه ۲ بلژیک        رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی         Universite catholique de Louvain UCL

رتبه ۳ بلژیک        رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی         Ghent University

رتبه ۴ بلژیک        رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی         Universite libre de Bruxelles

رتبه ۵ بلژیک        رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی         Vrije Universiteit Brussel VUB

رتبه ۶ بلژیک        رتبه ۳۵۱-۴۰۰ جهانی         Universite de Liege

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مهندسی عمران و سازه

رتبه ۱ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           KU Leuven

رتبه ۲ بلژیک        رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی         Ghent University

رتبه ۳ بلژیک        رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی         Universite de Liege

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای بلژیک بر‌اساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مهندسی شیمی

رتبه ۱ بلژیک        رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           KU Leuven

رتبه ۲ بلژیک        رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی         Ghent University

رتبه ۳ بلژیک   رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی              Uni

 

دیدگاهتان را بنویسید