رتبه کل دانشگاه
تعداد اساتید
119
تعداد دانشجو
وضعیت
تعداد اساتید بین‌المللی
تعداد دانشجویان بین‌المللی

Indian Institute of Technology Patna

وضعیت کلی دانشگاه

دانشگاه
رتبه دانشگاه بین کل دانشگاه‌های جهان
وضعیت دانشگاه
خروجی تحقیقاتی
رنکینگ جهانی دانشگاه
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
دانشجویان و اساتید
تعداد کل دانشجویان:
58.80%
کاردانی و کارشناسی
41.20%
تحصبلات تکمیلی
تعداد دانشجویان بین‌المللی:
کاردانی و کارشناسی
تحصبلات تکمیلی
تعداد کل اساتید: 119
119
اساتید داخلی
اساتید بین‌المللی
هزینه‌های دانشگاه

برای آگاهی از میزان هزینه‌ها، نحوه اپلای و همچنین تحصیل در دانشگاه Indian Institute of Technology Patna با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶ ۸۹۵۳

ایمیل : info@nextabroad.com

مشاوره‌ی رایگان

موقعیت دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

رتبه کل دانشگاه
تعداد اساتید
154
تعداد دانشجو
1٬827
وضعیت
عمومی
تعداد اساتید بین‌المللی
1
تعداد دانشجویان بین‌المللی

Indian Institute of Technology, Hyderabad

وضعیت کلی دانشگاه

دانشگاه
رتبه دانشگاه بین کل دانشگاه‌های جهان
وضعیت دانشگاه
عمومی
خروجی تحقیقاتی
متوسط
رنکینگ جهانی دانشگاه
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
دانشجویان و اساتید
تعداد کل دانشجویان: 1٬827
48.40%
کاردانی و کارشناسی
51.60%
تحصبلات تکمیلی
تعداد دانشجویان بین‌المللی:
کاردانی و کارشناسی
تحصبلات تکمیلی
تعداد کل اساتید: 205
204
اساتید داخلی
1
اساتید بین‌المللی
هزینه‌های دانشگاه

برای آگاهی از میزان هزینه‌ها، نحوه اپلای و همچنین تحصیل در دانشگاه Indian Institute of Technology, Hyderabad با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶ ۸۹۵۳

ایمیل : info@nextabroad.com

مشاوره‌ی رایگان

موقعیت دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

رتبه کل دانشگاه
تعداد اساتید
331
تعداد دانشجو
وضعیت
تعداد اساتید بین‌المللی
تعداد دانشجویان بین‌المللی
169

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (INDIAN SCHOOL OF MINES), DHANBAD

وضعیت کلی دانشگاه

دانشگاه
رتبه دانشگاه بین کل دانشگاه‌های جهان
وضعیت دانشگاه
خروجی تحقیقاتی
رنکینگ جهانی دانشگاه
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
دانشجویان و اساتید
تعداد کل دانشجویان:
50.40%
کاردانی و کارشناسی
49.60%
تحصبلات تکمیلی
تعداد دانشجویان بین‌المللی: 169
169
کاردانی و کارشناسی
تحصبلات تکمیلی
تعداد کل اساتید: 331
331
اساتید داخلی
اساتید بین‌المللی
هزینه‌های دانشگاه

برای آگاهی از میزان هزینه‌ها، نحوه اپلای و همچنین تحصیل در دانشگاه INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (INDIAN SCHOOL OF MINES), DHANBAD با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶ ۸۹۵۳

ایمیل : info@nextabroad.com

مشاوره‌ی رایگان

موقعیت دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

رتبه کل دانشگاه
182
تعداد اساتید
466
تعداد دانشجو
7٬477
وضعیت
عمومی
تعداد اساتید بین‌المللی
11
تعداد دانشجویان بین‌المللی
64

Indian Institute of Technology Delhi (IITD)

وضعیت کلی دانشگاه

دانشگاه
رتبه دانشگاه بین کل دانشگاه‌های جهان
182
وضعیت دانشگاه
عمومی
خروجی تحقیقاتی
بسیار بالا
رنکینگ جهانی دانشگاه
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
222 235 179 185 172 172 182
دانشجویان و اساتید
تعداد کل دانشجویان: 7٬477
46%
کاردانی و کارشناسی
54%
تحصبلات تکمیلی
تعداد دانشجویان بین‌المللی: 64
100%
کاردانی و کارشناسی
تحصبلات تکمیلی
تعداد کل اساتید: 611
600
اساتید داخلی
11
اساتید بین‌المللی
هزینه‌های دانشگاه

برای آگاهی از میزان هزینه‌ها، نحوه اپلای و همچنین تحصیل در دانشگاه Indian Institute of Technology Delhi (IITD) با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶ ۸۹۵۳

ایمیل : info@nextabroad.com

مشاوره‌ی رایگان

موقعیت دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

رتبه کل دانشگاه
281
تعداد اساتید
638
تعداد دانشجو
11٬026
وضعیت
عمومی
تعداد اساتید بین‌المللی
23
تعداد دانشجویان بین‌المللی
14

Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP)

وضعیت کلی دانشگاه

دانشگاه
رتبه دانشگاه بین کل دانشگاه‌های جهان
281
وضعیت دانشگاه
عمومی
خروجی تحقیقاتی
بسیار بالا
رنکینگ جهانی دانشگاه
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
346 324 286 313 308 295 281
دانشجویان و اساتید
تعداد کل دانشجویان: 11٬026
51%
کاردانی و کارشناسی
49%
تحصبلات تکمیلی
تعداد دانشجویان بین‌المللی: 14
14
کاردانی و کارشناسی
100%
تحصبلات تکمیلی
تعداد کل اساتید: 733
710
اساتید داخلی
23
اساتید بین‌المللی
هزینه‌های دانشگاه

برای آگاهی از میزان هزینه‌ها، نحوه اپلای و همچنین تحصیل در دانشگاه Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶ ۸۹۵۳

ایمیل : info@nextabroad.com

مشاوره‌ی رایگان

موقعیت دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

رتبه کل دانشگاه
152
تعداد اساتید
876
تعداد دانشجو
9٬402
وضعیت
عمومی
تعداد اساتید بین‌المللی
19
تعداد دانشجویان بین‌المللی
88

Indian Institute of Technology Bombay (IITB)

وضعیت کلی دانشگاه

دانشگاه
رتبه دانشگاه بین کل دانشگاه‌های جهان
152
وضعیت دانشگاه
عمومی
خروجی تحقیقاتی
بسیار بالا
رنکینگ جهانی دانشگاه
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
233 222 202 219 179 162 152
دانشجویان و اساتید
تعداد کل دانشجویان: 9٬402
43%
کاردانی و کارشناسی
57%
تحصبلات تکمیلی
تعداد دانشجویان بین‌المللی: 88
88%
کاردانی و کارشناسی
12%
تحصبلات تکمیلی
تعداد کل اساتید: 996
977
اساتید داخلی
19
اساتید بین‌المللی
هزینه‌های دانشگاه

برای آگاهی از میزان هزینه‌ها، نحوه اپلای و همچنین تحصیل در دانشگاه Indian Institute of Technology Bombay (IITB) با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶ ۸۹۵۳

ایمیل : info@nextabroad.com

مشاوره‌ی رایگان

موقعیت دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

رتبه کل دانشگاه
383
تعداد اساتید
496
تعداد دانشجو
8٬240
وضعیت
عمومی
تعداد اساتید بین‌المللی
تعداد دانشجویان بین‌المللی
188

Indian Institute of Technology Roorkee (IITR)

وضعیت کلی دانشگاه

دانشگاه
رتبه دانشگاه بین کل دانشگاه‌های جهان
383
وضعیت دانشگاه
عمومی
خروجی تحقیقاتی
بسیار بالا
رنکینگ جهانی دانشگاه
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
401-410 461-470 391 399 431-440 381 383
دانشجویان و اساتید
تعداد کل دانشجویان: 8٬240
53%
کاردانی و کارشناسی
47%
تحصبلات تکمیلی
تعداد دانشجویان بین‌المللی: 188
100%
کاردانی و کارشناسی
تحصبلات تکمیلی
تعداد کل اساتید: 444
444
اساتید داخلی
اساتید بین‌المللی
هزینه‌های دانشگاه

برای آگاهی از میزان هزینه‌ها، نحوه اپلای و همچنین تحصیل در دانشگاه Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶ ۸۹۵۳

ایمیل : info@nextabroad.com

مشاوره‌ی رایگان

موقعیت دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

رتبه کل دانشگاه
491
تعداد اساتید
412
تعداد دانشجو
5٬473
وضعیت
عمومی
تعداد اساتید بین‌المللی
تعداد دانشجویان بین‌المللی
44

Indian Institute of Technology Guwahati (IITG)

وضعیت کلی دانشگاه

دانشگاه
رتبه دانشگاه بین کل دانشگاه‌های جهان
491
وضعیت دانشگاه
عمومی
خروجی تحقیقاتی
بسیار بالا
رنکینگ جهانی دانشگاه
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
601-650 551-600 451-460 481-490 501-550 472 491
دانشجویان و اساتید
تعداد کل دانشجویان: 5٬473
46%
کاردانی و کارشناسی
54%
تحصبلات تکمیلی
تعداد دانشجویان بین‌المللی: 44
94%
کاردانی و کارشناسی
6%
تحصبلات تکمیلی
تعداد کل اساتید: 411
411
اساتید داخلی
اساتید بین‌المللی
هزینه‌های دانشگاه

برای آگاهی از میزان هزینه‌ها، نحوه اپلای و همچنین تحصیل در دانشگاه Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶ ۸۹۵۳

ایمیل : info@nextabroad.com

مشاوره‌ی رایگان

موقعیت دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

رتبه کل دانشگاه
271
تعداد اساتید
673
تعداد دانشجو
8٬923
وضعیت
عمومی
تعداد اساتید بین‌المللی
تعداد دانشجویان بین‌المللی

Indian Institute of Technology Madras (IITM)

وضعیت کلی دانشگاه

دانشگاه
رتبه دانشگاه بین کل دانشگاه‌های جهان
271
وضعیت دانشگاه
عمومی
خروجی تحقیقاتی
بسیار بالا
رنکینگ جهانی دانشگاه
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
313 322 254 249 264
دانشجویان و اساتید
تعداد کل دانشجویان: 8٬923
کاردانی و کارشناسی
تحصبلات تکمیلی
تعداد دانشجویان بین‌المللی:
83%
کاردانی و کارشناسی
17%
تحصبلات تکمیلی
تعداد کل اساتید:
اساتید داخلی
اساتید بین‌المللی
هزینه‌های دانشگاه

برای آگاهی از میزان هزینه‌ها، نحوه اپلای و همچنین تحصیل در دانشگاه Indian Institute of Technology Madras (IITM) با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶ ۸۹۵۳

ایمیل : info@nextabroad.com

مشاوره‌ی رایگان

موقعیت دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

رتبه کل دانشگاه
291
تعداد اساتید
416
تعداد دانشجو
6٬609
وضعیت
عمومی
تعداد اساتید بین‌المللی
3
تعداد دانشجویان بین‌المللی
37

Indian Institute of Technology Kanpur (IITK)

وضعیت کلی دانشگاه

دانشگاه
رتبه دانشگاه بین کل دانشگاه‌های جهان
291
وضعیت دانشگاه
عمومی
خروجی تحقیقاتی
بسیار بالا
رنکینگ جهانی دانشگاه
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
295 300 271 302 293 283 291
دانشجویان و اساتید
تعداد کل دانشجویان: 6٬609
52%
کاردانی و کارشناسی
48%
تحصبلات تکمیلی
تعداد دانشجویان بین‌المللی: 37
100%
کاردانی و کارشناسی
تحصبلات تکمیلی
تعداد کل اساتید: 424
421
اساتید داخلی
3
اساتید بین‌المللی
هزینه‌های دانشگاه

برای آگاهی از میزان هزینه‌ها، نحوه اپلای و همچنین تحصیل در دانشگاه Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶ ۸۹۵۳

ایمیل : info@nextabroad.com

مشاوره‌ی رایگان

موقعیت دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

دانشگاه‌های مشابه